Вести 2020

Финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза заради исплата на платите за месец април и мај 2020 година

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објави Уредба со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана ...

Повеќе

Дозволи за движење на работници од 16:00 часот до 5:00 часот наредниот ден и за време на викенд

За обезбедување на непречено движење на работниците кои работат за време на важење на полицискиот час, приватните фирми сами издаваат дозволи за работа од 16:00 часот до 5:00 часот наредниот ден за пе ...

Повеќе

Утврдување на висината на стапката на казнена камата

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 89/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредната состојба со која се определува висината на стапк ...

Повеќе

Уредба со законска сила за примена на законот работните односи

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 90/20 објави Уредба со законска сила за примена на законот за работните односи за време на вонредна состојба која е во сила и примена од 4 Април 2020 годи ...

Повеќе

Финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортската администрација за време на вонредна состојба

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 90/20 објави Уредба со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортската администрација за време на вонре ...

Повеќе

Напис - утврдување на плата на вработените во услови на прогласена вонредна состојба

Во состојба на прогласена вонредна состојба поради пандемијата со коронавирусот COVID-19, подготвивме напис за Утврдување на плата на вработените во услови на прогласена вонредна состојба. ...

Повеќе

Барање за ослободување од плаќање на износот на аконтации на данок на добивка ДД-ома

Барање за ослободување од плаќање на износот на аконтации на данок на добивка ...

Повеќе

Висина на минимална нето плата за месеците април, мај и јуни 2020 година

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 88/20 донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата со која се утврдува висината на минималната нето плата за месеците април, ма ...

Повеќе

Уредба со законска сила за примена на законот за акцизите

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 86/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите која ќе се применува за време траење на вонредната состојба. Со донесената уредба с ...

Повеќе

Изменa и дополнување на уредбата за примена на законот за трговски друштва

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 87/20 oбјави измени и дополнувањa на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва која што првично беше објавена во „Службен Весн ...

Повеќе

Информација во врска со издавање на стручното списание репрезент

Во ова тешко време во кое се соочуваме со пандемија поради ширење на коронавирусот COVID-19 и прогласена вонредна состојба, се надеваме дека Вие и вашите фамилии сте во добро здравје и ги почитувате м ...

Повеќе

Втор пакет економски мерки за справување со кризата настаната поради пандемијата на Коронавирусот Covid-19

Владата на РСМ на вчерашната пресконференција го објави вториот пакет економски мерки за справување со кризата настаната поради пандемијата на коронавирусот COVID-19. ...

Повеќе

Известување за издавање на фактура во електронска форма

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ" бр. 82/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба ...

Повеќе

Известување

Поради преземање на мерки за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Ве известуваме дека тимовите на Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија и оваа недела своите активности ќе г ...

Повеќе

Нов износ на минимална плата за период април 2020 - март 2021 година

Во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 Министерството за труд и социјална политика го објави новиот износ на Минимална плата согласно Законот за минимална плата кој ќе се исплаќа за период Април 2020 зак ...

Повеќе

Можност за издавање на фактура во електронска форма согласно законот за ДДВ

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 82/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба ...

Повеќе

Ослободување од плаќање аконтации на данок на добивка за месеците март, април и мај

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба, со која како мерка за поддршка на компании ...

Повеќе

Ослободување од плаќање аконтации на данок на личен доход за месеците март, април и мај

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба со која обврзницте за данок на личен до ...

Повеќе

Намалување на затезната камата за даночен долг

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 79/20 објави Уредба со законска сила за примена на Законот за даночна постапка која ќе се применува за време на вонредна состојба. ...

Повеќе

Одлука за посебни услови за трговија на одделни стоки

Владата на РСМ земајќи ја во предвид воведената вонредна состојба поради прогласената пандемија на коронавирус COVID-19 во „Службен весник на РСМ“ бр. 71/20 објави Одлука за посебни услови за трговија ...

Повеќе
 
scrol to top