Вести 2020

Аконтација за данок на добивка за месец јануари 2020 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2020 година е 0% ...

Повеќе

Преглед на коефициенти за ревалоризација на долгорочни средства за 2019 година

Во прилог Ви ги доставуваме коефициентите за ревалоризација за 2019 година со цел да ги информираме непрофитните организации и буџетите и буџетските корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалор ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за јануари 2020 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.07 од 22.01.2020 година просечната исплатена... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ! ...

Повеќе

Измена и дополнување на правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување (нов образец дб)

Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување ...

Повеќе

Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

Во „Службен весник на РСМ“ бр.277/19 се објави нова одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец декември 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2019 година е 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Декември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годиш ...

Повеќе

Уредба за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства

Во „Службен весник на РСМ“ бр.277/19 се објави Уредбата за номенклатурата на средствата за амортизација, годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отпис ...

Повеќе

Регистрација и дерегистрација за ДДВ

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за ДДВ објавени во „Службен весник на РСМ“ ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за 2020 година

Согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување „Службен весник на РМ“ бр.142/08...247/18 стапките на придонеси од задолжително социјално осигурување од плата за 2020 година изнесу ...

Повеќе

Измени и дополнувања на законот за данокот на личен доход

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19, се одложува примената на прогресивното оданочување за: ...

Повеќе
 
scrol to top