Изработка на сите општи акти на друштвата

Како пионери во областа на Законот за трговските друштва, како и во областа на финансиската и сметководствената политика, Рафајловски Консалтинг врши изработка на сите општи акти врз основа на кои компаниите го засноваат своето деловно работење. Покрај актите за основање на друштвата, изработуваме акти од областа на сметководствените политики, финансиските политики, менаџмент и бизнис планови, организација на човекови ресурси, организација на информационите системи, изработка на развојни планови и испитување на пазарот за потребите на нашите коминтенти.