Профил

Рафајловски Ревизија ДOO е компанија која долго време е водечка во Македонија, во областа на ревизијата и консултантските услуги. Од 1991 Компанијата активно работи на ревизии како дел од Компанијата Рафајловски Консалтинг ДОО- Скопје.

Во 2000 Рафајловски Ревизија ДOO се оддели од Рафајловски Консалтинг ДОО- Скопје според новите законски прописи во Република Македонија и се до сега работи и делува како незвисна компанија, Рафајловски Ревизија ДOO – Скопје. Компанијата е овластена од страна на Министерството за Финансии да извршува ревизија на територијата на Република Македонија.

Ревизорскоит тим од Компанијата постојано соработува со даночниот и правниот и консултантски тим од Рафајловски Консалтинг ДОО.

Компанијата,постојано и секогаш, ги задоволува потребите за професионални услуги побарани од страна на домашните и странси клиенти и воедно нуди широк спектар на професионални услуги. За потребите на инвеститорите,банките,бизнис партнерите и акционерите на компаниите,Рафајловски Ревизија нуди:

  • Ревизија на финансиски извештаи на компаниите извршени според Меѓународните Финансиски Извештаи како и во согласност со домашните прописи и правила;
  • Даночни услуги
  • Сметководствени услуги

Нашата експертиза се докажува и преку реализација на следниве услуги :

  • Ограничено ревидирање на финансиските извештаи;
  • Изготвување на  of due diligence програми за домашни и странски инвеститори;