Елаборати за проценка на капиталот на компаниите

Рафајловски консалтинг долги години работи на проекти за проценка на вредноста на компаниите. Проценката ја вршат овластени проценители согласно македонската позитивна законска регулатива.