Сметководствен и даночен консалтинг

Во овој домен екипата на Рафајловски консалтинг во секој момент точно Ве советува за законските прописи од областа на даноците и сметководството, како и нивната секојдневна практична примена, потоа за данокот на додадена вредност, данокот на добивка, персоналниот данок на доход, царините, акцизите, со еден збор за сметководственото работење во целост. Сево ова на нашите клиенти им е достапно во секој момент, вклучувајќи ја и можноста за мобилна комуникација.