Вести 2021

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Ноември 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.104 од 19.11.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Јули 2021 - Септември 2021... ...

Повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец ноември организира еднодневни онлајн советувања - континуирано професионално усовршување... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Октомври 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2021 година е позитивен и изнесува 3,8%... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Одамна веќе никој не размислуваме за нормално секојдневие, туку како и на кој начин ќе го поминеме периодот што е пред нас веќе дури и не трудејќи се да создадеме додадена вредност, развој, план за ид ...

Повеќе

Постапка за издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија на нерезидент

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници... ...

Повеќе

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 2022 ГОДИНА - РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ

Годишната претплата за 2022 година за целокупниот пакет на печатени и електронски изданија ќе изнесува: 9.990 денари со вклучен ДДВ... ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на пријавата ДДВ-04 до 27 Октомври 2021

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници и сметководителите дека рокот... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Октомври 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.94 од 22.10.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Јуни 2021 - Август 2021... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

По повеќе од една година мислевме дека се вративме на нашиот стар живот. Започнавме малку порелаксирано да го поминуваме слободното време дружејќи се со пријателите, погледнувајќи по некој филм, релак ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Септември 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2021 година е позитивен и изнесува 3,6%... ...

Повеќе

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Почитувани, поради зголемен интерес за одржаните советувања, Рафајловски Консалтинг закажува уште дополнителен термин: 13 ОKТОМВРИ 2021 година (среда) со почеток во 10.00 часот... ...

Повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец октомври организира еднодневни онлајн советувања - континуирано професионално усовршување. За таа цел ве покануваме да присуствувате на онлајн советувањата кои ќе се од ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Септември 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.84 од 21.09.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Мај 2021 - Јули 2021... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на слободно работно место: 1 (еден) Соработник во Ревизија

Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: ...

Повеќе

ОГЛАС за ангажирање на 1 (еден) практикант

Согласно Законот за практикантство "Службен весник на РСМ" бр. 98/19 и 103/21, Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: ОГЛАС за ангажирање на 1 (еден) практикант... ...

Повеќе

Измени и дополнувања на Законот за трговските друштва

Се воведува нов модел на организациона форма на трговско друштво „поедноставено друштво со ограничена одговорност - ПДОО“ со најмал износ на основна главнина од 1 евро под посебни пропишани услови... ...

Повеќе

Дополнувања на Законот за облигационите односи

Со дополнувањата се додава нов член 389-а со кој се уредува дека каматата престанува да тече кога износот на стасаната, а неисплатена договорна камата ќе го достигне износот на главнината... ...

Повеќе

Нови обрасци за упис на директни инвестиции

Со измените и дополнувањата се пропишуваат нови Обрасци „ДИН“ - Пријава за регистрација на директни инвестиции на нерезидентите во Република Северна Македонија и „ДИР“ - Пријава за регистрација на дир ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

По повеќе од една година мислевме дека се вративме на нашиот стар живот. Започнавме малку порелаксирано да го поминуваме слободното време дружејќи се со пријателите, погледнувајќи по некој филм, релак ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Август 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Август 2021 година е позитивен и изнесува 3,2%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Август 2021 година се утврдува... ...

Повеќе
 
scrol to top