ОБЈАВЕНО НА 01.03.2021

ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, ПРИДОНЕСИ И ИСПЛАТЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ВРШИТЕЛИ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ И БАРАЊЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ГРАНТ

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение во врска со поднесувањето на барање за враќање на примената ФП за исплата на плати, придонеси и исплатени финансиски средства на вршители на самостојна дејност и барање за претворање на финансиска поддршка во грант...

ОБЈАВЕНО НА 24.02.2021

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И MАРТ 2021 ГОДИНА

Во Собраниска процедура влегоа предложените законски прописи за финансиска поддршка за исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година. Предложените прописи можете да ги преземете на следните линкови:...

ОБЈАВЕНО НА 23.02.2021

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.16 од 23.02.2021 година просечната исплатена бруто плата за месеците Октомври 2020 - Декември 2020...

ОБЈАВЕНО НА 20.02.2021

ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРИМЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ И БАРАЊЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ВО ГРАНТ

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со постапката за поднесување на Барањата за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати и за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант...

ОБЈАВЕНО НА 15.02.2021 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2021 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2021 година е позитивен и изнесува 0,5%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Јануари 2021 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година зголемена за 0,5%.

ОБЈАВЕНО НА 11.02.2021 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Почитувани колеги, вистина е дека во ова време не ни останува ништо друго, освен да го дадеме сопствениот максимум за да го завршиме периодов кој ни го покажува нашето вистинско наличје, успешноста да се справиме со сите проблеми, да ги надминеме, и повторно покрај се да ја завршиме својата работа професионално и предадеме Годишната сметка...

ОБЈАВЕНО НА 28.01.2021 ГОДИНА

 

ПРЕГЛЕД НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА

Во прилог Ви ги доставуваме коефициентите за ревалоризација за 2020 година со цел да ги информираме непрофитните организации и буџетите и буџетските корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација....

ОБЈАВЕНО НА 27.01.2021

РЕГИСТАР НА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИЦИ

Централниот регистар објави соопштение со кое ги известува субјектите дека од денес, 27.01.2021 година, почнува да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за вистинските сопственици...

ОБЈАВЕНО НА 22.01.2021

ОНЛАЈН СЕМИНАР - „ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА“ (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците јануари и февруари организира еднодневни онлајн семинари (webinars) на тема „Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година“...

ОБЈАВЕНО НА 21.01.2021

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2021 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.07 од 21.01.2021 година просечната исплатена бруто плата за месеците Септември 2020 - Ноември 2020...

ОБЈАВЕНО НА 20.01.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Без прослава, тивко, како и секоја вечер влеговме во Новата 2021 година. Изненадени од тишината, среќни што ја поминавме 2020 година, во надеж и очекувања за подобра 2021 година...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2020 година е позитивен и изнесува 0,4%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Декември 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година зголемена за 0,4%.

ОБЈАВЕНО НА 05.01.2021

НОВ ОБРАЗЕЦ ДДВ-04 - последен даночен период

Ве известуваме дека согласно соопштението на УЈП, за последните даночни периоди од 2020-та година (01.10-31.12.2020 година и 01.12-31.12.2020 година), пријавата за данокот на додадена вредност треба да се поднесе на новиот Образец ДДВ-04...

ОБЈАВЕНО НА 04.01.2021

НОВА РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година која изнесува 1,50%...

ОБЈАВЕНО НА 04.01.2021

НОВА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.316/20, се објави новата одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност...

ОБЈАВЕНО НА 04.01.2021

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ

Согласно последните измени на Законот за данокот на додадена вредност објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.267/20, донесени се низа подзаконски акти - правилници со кои се уредува:...

ОБЈАВЕНО НА 04.01.2021

БАРАЊА ЗА ВРАЌАЊЕ ИЛИ ПРЕТВОРАЊЕ ВО ГРАНТ НА ДОБИЕНАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр.315/20 се објавија низа подзаконски акти донесени врз основа на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската кризa...