МАСОВЕН КОНСАЛТИНГ

Во областа на масовниот консалтинг, активноста на Рафајловски Кон­сал­тинг е фокусирана врз едукација на менаџерскиот, финансискиот, сметководствениот и правниот кадар преку:

  • одржување едукативни семинари од областа на сметковод- ството, даноците финансиите и трговското право;
  • одржување специјализирани семинари - курсеви за примена на даночната регулатива, царините, Меѓународните Сметко- вод­стве­ни­те Стандарди и деловното право.