Преглед на корисни веб страни

Опис Веб страна
Државни институции  
Собрание на РМ www.sobranie.mk
Претседател на РМ www.president.gov.mk
Влада на РМ www.vlada.mk
Министерства  
Министерство за внатрешни работи www.moi.gov.mk
Министерство за надворешни работи www.mfa.gov.mk
Министерство за финансии www.finance.gov.mk
Министерство за економија www.economy.gov.mk
Министерство за транспорт и врски www.mtc.gov.mk
Министерство за култура www.kultura.gov.mk
Министерство за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk
Министерство за одбрана

www.morm.gov.mk

Министерство за правда www.pravda.gov.mk
Министерство за труд и социјална
политика
www.mtsp.gov.mk
Министерство за образование и наука www.mon.gov.mk
Министерство за земјоделство,
шумарство
и водостопанство
www.mzsv.gov.mk
Министерство за здравство
www.zdrastvo.gov.mk
Министерство за локална самоуправа
www.mls.gov.mk
Секретаријат за Европски прашања www.sep.gov.mk
Услуги на Влада www.uslugi.gov.mk
Управи, агенции и комисии  
Управа за јавни приходи www.ujp.gov.mk
Царинска Управа www.customs.gov.mk
Агенција за супервизија на капиталот www.mapas.gov.mk
Агенција за странски инвестиции
www.investinmacedonia.com
Агенција за вработување
www.zvvrm.gov.mk
  www.avrm.gov.mk
Агенција за државни службеници
www.ads.gov.mk
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
www.agencija.gov.mk
Агенција за електронски комуникации
www.aek.mk
Агенција за подршка на
претприемништвото
www.apprm.gov.mk
Агенција за енергетика
www.ea.gov.mk
Агенција за иселеништво
www.minisel.gov.mk
Агенција за пошти
www.ap.mk
Агенција за развој и инвестиции
www.adi.gov.mk
Биро за јавни набавки www.javni-nabavki.finance.gov.mk
Биро за стоковни резерви  www.bsr.gov.mk
Централен регистар на РМ  www.crm.com.mk
Државен завод за статистика  www.stat.com.mk
Државен завод за геодетски работи - Катастар  www.katastar.gov.mk
Државен завод за ревизија  www.dzr.gov.mk
Дирекција за спречување на перење пари  www.dspp.gov.mk
Дирекција за заштита на личните податоци  www.dzlp.gov.mk
Државна комисија за спречување на корупцијата  www.dksk.org.mk
Регулаторна комисија за енергетика  www.erc.org.mk
Комисија за заштита на конкуренцијата www.kzk.gov.mk
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер  www.sinf.gov.mk
Службен весник на РМ  www.slvesnik.com.mk
Концепт Цела плата  www.celaplata.mk
Судови, обвинителство и народен правобранител
 
Уставен суд на РМ
www.ustavensud.mk
Јавно обвинителство на РМ www.jorm.org.mk
Народен правобранител на РМ www.ombudsman.mk
Македонски правен ресурсен центар www.mlrc.org.mk
Правен портал
www.pravo.org.mk
Институции за хартии од вредност  
Македонска Берза www.mse.com.mk
Комисија за хартии од вредност www.sec.gov.mk
Централен депозита за хартии од вредност www.cdhv.org.mk
Професионални асоцијации, комори и здруженија  
Институт за овластени ревизори www.iorrm.org.mk
Стопанска комора на Македонија www.mchamber.org.mk
Сојуз на стопански комори www.sojuzkomori.org.mk
Стопанска коморза за информатички и комуникациски технологии www.masit.org.mk
Адвокатска комора на РМ www.mba.org.mk
Менаџмент консалтинг асоцијација www.mca-2000.org.mk
Здружение на единиците на локалната самоуправа www.zels.org.mk
Здружение на правници на РМ www.mla.org.mk
Консалтинг  
Рафајловски Консалтинг www.rafajlovski.com.mk
Фондови  
Фонд за здраствено осигурување www.fzo.org.mk
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување www.piom.com.mk
Нов пензиски Фонд www.npf.com.mk
КБ Пензиски Фонд www.kbprvo.com.mk
Фонд за осигурување на депозити Скопје www.fodsk.org.mk
Банки и институции за платен промет  
Народна Банка на РМ www.nbrm.mk
Клириншка куќа АД Скопје www.kibs.com.mk
Стопанска Банка АД Скопје www.stb.com.mk
Комерцијална Банка АД Скопје www.kb.com.mk
Тутунска Банка АД Скопје www.nlbtb.com.mk
ИК Банка АД Скопје www.ikbanka.com.mk
Охридска Банка АД Скопје www.ob.com.mk
Шпаркасе Банка АД Скопје www.sparkasse.mk
УНИ Банка АД Скопје www.unibank.com.mk
Еуростандард Банка АД Скопје www.eurostandard.com.mk
Силекс Банка АД Скопје www.sileksbanka.com.mk
ТТК Банка АД Скопје www.ttk.com.mk
Алфа Банка АД Скопје www.alphabank.com.mk
Прокредит Банка АД Скопје www.pbb.com.mk
Македонска банка за поддршка и развој АД Скопје www.mbdp.com.mk
Штедилници  
Штедилницa ФУЛМ www.fulm.com.mk
Штедилницa MOЖНОСТИ
www.moznosti.com.mk
Осигурителни компании  
Вардар Осигурување www.advardar.com.mk
Кјуби Македонија www.qbeeurope.com/makedonija
Еуроинс Осигурување www.euroins.com.mk
Осигурително Друштво Уника www.uniqa.mk
Табак Осигурување www.tabakosiguruvanje.com.mk
Еуролинк Осигурување www.eurolink.com.mk
Осигурителна Полиса www.insurancepolicy.com.mk