Извештај за транспарентност

Согласно член 35 став 1 од Законот за ревизија ("Службен весник на РМ", број 158/10...83/18), друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје) ги објавува Извештаите за транспарентност: