ИНДИВИДУАЛЕН КОНСАЛТИНГ

Во областа на индивидуалниот консалтинг, компанијата е фокусирана врз проекти на консултантски услуги за:

  • конверзија на сметководството кон Меѓународните Сметко- вод­стве­ни Стандарди;
  • даночни, сметководствени и финансиски проблеми;
  • развој и унапредување на менаџмент информационите сис-системи;
  • изготвување на бизнис планови;
  • проценка на вредноста на компаниите;
  • правен консалтинг;
  • судски вештачења;
  • застапувања пред надлежните органи.