Прашалник за изготвување на понуда за ревизија (преземи)