ОБЈАВЕНО НА 22.01.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.20.07 од 22.01.2020 година просечната исплатена...

ОБЈАВЕНО НА 16.01.2020 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Ја започнавме годината работно, но сепак уште еднаш да Ви честитам Среќна Нова година, како и Божиќни празници! И годината дојде, ама Законот за вршење на сметководствени работи никако...

ОБЈАВЕНО НА 15.01.2020

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И НАЧИНОТ НА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ (НОВ ОБРАЗЕЦ ДБ)

Во „Службен весник на РСМ“ бр.6/2020 Министерството за финансии го објави правилникот за изменување и дополнување на правилникот...

ОБЈАВЕНО НА 09.01.2020 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2019 година е 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Декември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година.

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.277/19 се објави нова одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност....

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19, се одложува примената на прогресивното оданочување за: Доход од работа...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 2020 ГОДИНА

Согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување „Службен весник на РМ“ бр.142/08...247/18 стапките на придонеси од задолжително социјално осигурување од плата за 2020 година изнесуваат...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

РЕГИСТРАЦИЈА И ДЕРЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за ДДВ објавени во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19, се даде можност на сите даночни обврзници кои веќе се регистрирани за целите на ДДВ и чиј вкупен промет во календарската 2019 година не го надминал износот од 2.000.000 денари...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2019

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИМИОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИНА НА СТОКИ И УСЛУГИ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.275/19 се објави дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Согласно донесените дополнувања, се зголемува дозволениот лимит за плаќање...

ОБЈАВЕНО НА 08.01.2020

УРЕДБА ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И ГОДИШНИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ СТАПКИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТПИСОТ НА ВРЕДНОСТА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Во „Службен весник на РСМ“ бр.277/19 се објави Уредбата за номенклатурата на средствата за амортизација, годишните амортизациони стапки, као и начинот на пресметување на амортизацијата...