УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО МЕДИУМИТЕ

Почитувани,
 
Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.156/20 објави Уредба со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите.
Со оваа уредба, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработените во медиумите кои работеле и известувале за надминување на состојбата со COVID-19 за време на траење на вонредната состојба, за месец јуни, јули и август 2020 година.
 
 1. „Обврзник за пресметка и уплата на придонесите“ е работодавачот-   медиумот согласно Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување (во натамошниот текст: работодавач - медиум).
 2. „Осигуреник“ е физичко лице задолжително осигурено според законите кои го уредуваат системот на задолжително социјално осигурување.
На работодавачот - медиум, за секој осигуреник за месец јуни, јули и август 2020 година му се субвенционира 100% од износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување.
 
Субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување се врши за онoj работодавач - медиум коj не отпуштил ниту еден вработен со состојба на 15 март 2020 година заклучно со последниот ден за кој користeл субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување, освен заради:
 1. пензионирање и смрт на работник;
 2. откажување на договорот за вработување од страна на работникот;
 3. откажување на договорот за вработување без отказен рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски;
 4. спогодбено преземање на работник;
 5. престанување  на  важноста  на  договорот  за  вработување  врз  основа  на  судска пресуда;
 6. престанување на важноста на договорот за вработување поради утврдена трајна неспособност за работа и
 7. бројот на вработените  кај работодавачот- медиум   на денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила да не е под три лица.
Покрај претходно спомнатите услови, исплатената плата на осигуреникот за месец февруари 2020 година, за кој се обезбедува субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување да не е намалена во периодот на користењето на субвенционирањето и два месеци потоа.
 
За остварување на правото за субвенционирање, работодавачот - медиум поднесува Барање за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување до Управата за јавни приходи.

Во Барањето работодавачот - медиум приложува Изјава од застапникот по закон за исполнетоста на условите од уредбата.


Поднесувањето на Барањето се врши преку системот Е- даноци на Управата за јавни приходи, а комплетното барање го проверува и потврдува Управата за јавни приходи, во  рок од пет дена од денот на неговото поднесување.

Работодавачот – медиумот може да користи субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно оваа уредба со законска сила, доколку:
 • медиумот имаат дозвола за телевизиско или радио емитување, доделена од страна на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата) и се регистрирани во регистарот на телевизии и регистарот на радија на Агенцијата и хостирани во Република Северна Македонија;
 • печатените медиуми од општ информативен карактер кои објавуваат содржина насочена кон непрекинато информирање на јавноста за тековните политички, економски, социјални и културни прашања, регистрирани и хостирани на територијата на Република Северна Македонија и кои се регистрирани во регистарот на издавачи на печатени медиуми на Агенцијата , и
 • електронските медиуми (портали) кои ги имаат веродостоен импресум (уредник, редакција), контакт- податоци и адреса, да имаат регистрирано правно лице и хостирано домеин во Република Северна Македонија и транспарентно да ја декларираат сопственоста.
Работодавачот - медиум  во Месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН образец), што ја поднесува до Управата за јавни приходи, за осигуреникот за коj бара субвенционирање на плаќањето на придонеси во полето 3.23 внесува шифра 630.

Управата за јавни приходи, за осигурениците за кои е одобрено субвенционирање, го намалува износот на обврската за плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување за износот на одобреното субвенционирање на придонесите.

 
Работодавачот-медиумот може да користи субвенција  за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно оваа уредба со законска сила, доколку не е објавен на Листата на должници број 03/2020 објавена од страната на Управата за јавни приходи.