Почитувани,

 

За цели на точна уплата на даночните обврски користете ги следните уплатни сметки и шифри за плаќање кои ги објави Министерството за финансии - Сектор за трезор:

  1. Данок на вкупен приход на непрофитни организации - Уплатна сметка: 840-xxx-01674 и приходна шифра: 711232
  2. Данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка - Уплатна сметка: 840-xxx-01695 и приходна шифра: 711233
  3. Данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка - Уплатна сметка: 840-xxx-01718 и приходна шифра: 711234