РЕПРЕЗЕНТ БРОЈ 6/2020

Почитувани претплатници,

Како што и претходно Ви најавивме, со цел да го намалиме користењето на хартија и да го намалиме ризикот од ширење на коронавирусот, списанието Репрезент ќе го испраќаме по електронски пат.


За таа цел во прилог Ви го доставуваме Репрезентот бр.6/2020 поделен по содржина:
 
 1. Писмо од главниот уредник
 2. Содржина
 3. Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи за време на вонредна состојбa
 4. Нови финансиски поддршки за справување со последиците од кризата предизвикана од коронавирусот
 5. Раскинување или измена на договор поради променети околности
 6. МСФИ 5 - нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење
 7. Посредничкиот промет во системот на данокот на додадена вредност
 8. Надоместоци и други примања што ги остварува физичко лице на кои не се плаќа данок на доход
 9. Подзаконски акти-правилници согласно законот за занаетчиство
 10. Електронска трговија
 11. Поединечно известување за нбрсм за кредити земени од нерезиденти (обрасци нд)
 12. Пресметка на капиталот на друштвата за осигурување и реосигурување
 13. Одложени рокови во донесување на годишните сметки и периодични финансиски извештаи кај единиците на локалната самоуправа
 14. Кратки информации

 

Кликнете на следниот линк за да го преземете списанието: ПРЕЗЕМИ РЕПРЕЗЕНТ