БAРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Почитувани,

Управата за јавни приходи објави соопштение во врска со поднесувањето на Барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност.

Соопштението Ви го испраќаме во прилог:

Согласно “
Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 за време на вондредна состојба” („Службен весник на РСМ“, бр.92/2020), физичките лица кои вршат самостојна дејност (трговец поединец,, лице кое врши земјоделска, занаетчиска дејност и лице кое врши услуги, кое остварува доход од вршење дејност и е запишано во соодветен регистар) погодени од здравствено – економската криза, под одредени услови , имаат можност да користат финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 година, во износ од 14 500 денари месечно.

За остварување на правото, физичкото лице кое врши самостојна дејност поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност образец БФС-СВД до Управата за јавни приходи.
Поднесувањето на барањето се врши преку системот
 е-Персонален данок - опција Доход од вршење самостојна (види слика 1дејност до 5-ти во месецот за претходниот месец, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.

Слика 1)

Доколку барателот е физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен паушален нето доход и нема кориснички профил во е-Даноциза да може да го поднесе барањето треба да се најави на системот е-Персонален данок со корисничкото име и лозинка кои ги користи како физичко лице. Доколку не е корисник ниту на системот е-Персонален данок, за да може да поднесе барање БФС-СВД треба да се регистрира како корисник на системот е-Персонален данок.
Со оглед на краткиот рок за поднесување на барањето 
БФС-СВДУправата за јавни приходи ги известува обврзниците дека ќе ги има во предвид ограничените капацитети и ресурси на обврзниците поради мерките за справување со коронавирусот COVID-19, како и целокупната состојба во стопанството, по однос на крајниот рок за поднесување на образецот.

Корисни информации: