АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2020 година е позитивен и изнесува 0,3%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Септември 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година зголемена за 0,3%.