АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јуни 2020 година е негативен и изнесува -0,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јуни 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.