АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јули 2020 година е негативен и изнесува -0,1%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јули 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.