АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2020 година е негативен и изнесува -0,1%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Февруари 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.