Вести 2022

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ОНЛАЈН ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ ВТОРА ТЕМАТСКА ЕДИНИЦА МАЈ 02/2022

Ве известуваме дека покрај обуките кои ќе се одржат со физичко присуство (термините и местата можете да ги погледнете на крајот од овоа известување) ќе одржиме и online обука... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

После точно две години и два месеца за првпат ќе се видиме во живо Почитувани колеги доколку дојдете и присуствувате на советувањата што ќе ги одржиме во месец мај од 10-ти до 19-ти... ...

Повеќе

ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ ВТОРА ТЕМАТСКА ЕДИНИЦА МАЈ 02/2022

Обуките за КПУ кои ќе се одржат во месец Maj ќе обработуваат теми од следните области: ...

Повеќе

Измени и дополнувања на Законот за трговските друштва

Во „Службен весник на РСМ“ бр.99/22, објавeн е Законот за измени и дополнувања на Законот за трговските друштва „Службен весник на РМ“, број 28/04... „Службен весник на РСМ“ бр.215/21 кои влегуваат во ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Април 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.37 од 21.04.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Декември 2021 - Февруари 2022... ...

Повеќе

Продолжување на рокот за поднесување на пријавата ДДВ-04 до 27 Април 2022

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на пријавата ДДВ-04 се продолжува за 1 (еден) раб ...

Повеќе

СРЕЌНИ ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија Ви ги честитаат престојните Велигденски празници ...

Повеќе

Одлука за дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство

Во „Службен весник на РСМ“ бр.89/22, се објави дополнување на одлуката за начинот и условите под кои резидентните коишто не е овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство ...

Повеќе

15-ти Април, рок за доставување на евидентен лист и уплата на надоместок за продадени биоразградливи кеси за носење на стока

Согласно  Законот за управување со пакување и отпад од пакување ("Служ­бен вес­ник на РСМ", број 215/21) е пропишана... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Март 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2022 година е позитивен и изнесува 5,4%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Март 2022 година се утврдува во висина ...

Повеќе

Измени и дополнувања на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки

Во „Службен весник на РСМ“ бр.81/22, Владата на РСМ објави измени и дополнувања на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Ова списание на Репрезент го отвараме со анализа и толкување на финансиските извештаи кои покрај тоа што служат за интерна употреба се исклучително корисни и за кредитори, сегашни, идни па дури и поте ...

Повеќе

Финансиска помош за работодавачите за исплата на минималната плата (Шифра за МПИН и нова верзија на МПИН Образецот)

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение за начинот на користење на финансиската помош ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Март 2022 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.22.27 од 23.03.2022 просечна исплатена бруто плата за месеците Ноември 2021 - Јануари 2022... ...

Повеќе

Измени на Одлука за определување на видот на добрата и временскиот период на ослободување од плаќањето на данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок

Во „Службен весник на РСМ“ бр.64/22 од 17.03.2022 год. се објавија измените на Одлука за определување на видот... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Тие што знаат да погледнат во минатото ќе видат дека за жал некои работи се повторуваат. Здравствената криза на почетокот на 20 век, таканаречениот шпански грип, во 21 век тргна со COVID-19... ...

Повеќе

Дополнување на Правилникот за фискалните системи на опрема (прилагодување на фискалните апарати за евидентирање на промет со 0% ДДВ)

Во „Службен весник на РСМ“ бр.60/22 од 14.03.2022 год. се објавија дополнувања на Правилникот за техничките и функционалните... ...

Повеќе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.57/22 од 12.03.2022 год. се објавија измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност... ...

Повеќе

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

На дневен ред на денешната 67-ма седница на Собранието на РСМ се предлог измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност и предлог измените и дополнувањата на Законот за акцизите ...

Повеќе

Измени и дополнувања на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19

Во „Службен весник на РСМ“ бр.50/22, објавeни се измените и дополнувањата на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки... ...

Повеќе
 
scrol to top