Вести 2019

Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти

Во „Службен Весник на РСМ“ бр.126/19 се објави Правилникот за начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти. ...

Повеќе

Измени и дополнувања на законот за данокот на додадена вредност

Во „Службен Весник на РСМ“ бр.124/19 се објавија измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност. ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за јуни 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.57 од 21.06.2019 година индексот на просечната. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец мај 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Мај 2019 година е негативен и изнесува -0,1%. ...

Повеќе

Обраќање на Д-р Горан Рафајловски

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ! ...

Повеќе

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за спроведување на законот за ДДВ

Во „Службен Весник на РСМ“ бр.111/19 се објави измена и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност. ...

Повеќе

Забрана за плаќање на стоки и услуги со готовина во износ од 500 евра или повеќе

Од 1 јуни 2019 година се забранува плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност ...

Повеќе

Нов закон за практикантство

Во „Службен Весник на РСМ“ бр. 98/19 се објави Нов Закон за практикантство. ...

Повеќе

Обраќање на Д-р Горан Рафајловски

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ! ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за мај 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.46 од 21.05.2019 година индексот на просечната ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец април 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2019 година е негативен и изнесува -0,4%. ...

Повеќе

Програма и теми за дводневно професионално усовршување мај 2019 - тематска единица бр.2

ПРОГРАМА ЗА ДВОДНЕВНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ МАЈ БР.2/2019 - 16 ЧАСА ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец март 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2019 година е негативен и изнесува -0,6% ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за март 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.26 од 20.03.2019 година индексот на просечната... ...

Повеќе

Нов износ на минимална плата за период април 2019 - март 2020 година

Износот на минималната плата во бруто износ изнесува 17.943 денари. ...

Повеќе

Правилник за формата и содржината на извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот „дофат на рака“ и начинот на нивна примена

Даночните обврзници кои во текот на годината имаат трансакции со поврзани страни, а немаат остварено вкупен приход во износ над 60.000.000 денари, немаат обврска да составуваат и доставуваат Извештај ...

Повеќе

31 март - рок за поднесување на барањето за пренесување на искажана загуба

Ве потсетуваме дека најдоцна до 31 Март можете да поднесете Барање за пренесување на искажана загуба - Образец ДД-01  до Управата за јавни приходи. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец февруари 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2019 година е негативен и изнесува -0,6% ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец јануари 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2019 година изнесува 2.6% ...

Повеќе

!!!Важно важно важно промена на термините за одржување на обуките за КПУ во Штип и Прилеп!!!

На ваше барање Рафајловски Консалтинг направи промена на термините за одржување на обуките за КПУ во ШТИП и ПРИЛЕП. ...

Повеќе
 
scrol to top