Вести 2019

Преглед на коефициенти за ревалоризација на долгорочни средства за 2018 година

Во прилог Ви ги доставуваме коефициентите за ревалоризација за 2018 година со цел да ги информираме непрофитните организации и буџетите и буџетските корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалор ...

Повеќе

Просечна плата по работник во РМ - податок за пресметка на придонеси и максимална и минимална основица

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика бр.4.1.19.07, просекот на плата што ќе се користи за пресметка на придонесите од плата и максималната и минималната основица за пресметка на прид ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за јануари 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.07 од 22.01.2019 година индексот на просечната ...

Повеќе

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година

Владата на РМ донесе одлука со која ја утврди вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година. ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец декември 2018 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2018 година изнесува 2.7% ...

Повеќе

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година која изнесува 2,50%. ...

Повеќе

Алатка за пресметка на нето и бруто плата за 2019 година

Рафајловски Консалтинг изготви алатка за пресметка на нето и бруто плата за 2019 година согласно новиот начин на оданочување со данокот на личен доход. ...

Повеќе
 
scrol to top