Вести 2019

Обраќање на д-р Горан Рафајловски

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ! ...

Повеќе

Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данокот на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка

Во „Службен весник на РСМ“ бр.216, Министерството за финансии го објави правилникот кој ја пропишува формата и содржината на образецот за пресметка на данокот на добивка за покривање на загуба од акум ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец септември 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2019 година е позитивен и изнесува 0,2% ...

Повеќе

Правилник за техничките карактеристики и начинот на користење на апликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната сметка и мобилната или десктоп апликација за пријавување на сторнираната фискална сметка и сторната сметка

Во "Службен весник на РСМ", број 195/19, Министерството за финансии врз основа на член 6 став 3 и член 7 став 4 од Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица "Службен ...

Повеќе

Програма и теми за дводневно професионално усовршување октомври 2019 - тематска единица бр.3

...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за септември 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.84 од 20.09.2019 година просечната исплатена ...

Повеќе

Обраќање на д-р Горан Рафајловски

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ! ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец август 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Август 2019 година е позитивен и изнесува 0,3%. ...

Повеќе

Веб апликација МОЈДДВ за увид во износот на поврат и бришење на фискални сметки достапна за граѓаните

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение за креирана веб апликација МојДДВ која на граѓаните им овозможува целосен увид во сметките што ги скенирале како и увид во износот на ...

Повеќе

Овозможено отворање сметки кај странските електронски сервиси за трансакции за комерцијални цели

Советот на Народната Банка на ден 29.08.2019 година донесе Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки ...

Повеќе

Изменување и дополнување на одлуката за определување на добра и услуги по повластена даночна стапка

Во "Службен весник на РСМ", број 174/19 објавена е Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вреднос ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за август 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.74 од 20.08.2019 година просечната исплатена ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец јули 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јули 2019 година е позитивен и изнесува 0,1%. ...

Повеќе

Насоки за начинот на подготовка на мпин пресметка од страна на работодавач за лица на практикантска работа со неполно работно време

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави насоки за начинот на подготовка на МПИН пресметка од страна на работодавач за лица на практикантска работа со неполно работно време. ...

Повеќе

Насоки за начинот на подготовка на МПИН пресметка од страна на работодавач за лица на практикантска работа

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување објавен во „Службен весник на РСМ“, бр.247 од 31.12.2018 година, кој се применува од 01.07.2019 год ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за јули 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.66 од 19.07.2019 година индексот на просечната ...

Повеќе

Обраќање на Д-р Горан Рафајловски

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ! ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец јуни 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јуни 2019 година е негативен и изнесува -0,1%. ...

Повеќе

Правилник за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на данокот на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за доход и данок

Во „Службен Весник на РСМ“ бр.132/19, Министерството за финансии врз основа на член 85 став (8), член 88 став (5) и член 89 став (2) од Законот за данокот на личен доход „Службен весник“ на РМ бр.241/ ...

Повеќе

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.07.2019-31.12.2019 година

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување настапката на казнената камата за периодот од 01.07.2019 до 31.12.2019 година која изнесува 2,25%. ...

Повеќе
 
scrol to top