ИНДИВИДУАЛЕН КОНСАЛТИНГ

Во областа на индивидуалниот консалтинг, компанијата е фокусирана врз проекти на консултантски услуги за:

  • конверзија на сметководството кон Меѓународните Сметко- вод­стве­ни Стандарди;
  • даночни, сметководствени и финансиски проблеми;
  • развој и унапредување на менаџмент информационите сис- теми;
  • изготвување на бизнис планови;
  • проценка на вредноста на компаниите;
  • правен консалтинг;
  • судски вештачења;
  • застапувања пред надлежните органи.

МАСОВЕН КОНСАЛТИНГ

Во областа на масовниот консалтинг, активноста на Рафајловски Кон­сал­тинг е фокусирана врз едукација на менаџерскиот, финан­сис­ки­от, сметко­вод­­ствениот и правниот кадар преку:

одржување едукативни семинари од областа на сметковод- ството, даноците финансиите и трговското право;

одржување специјализирани семинари - курсеви за примена на даночната регулатива, царините, Меѓународните Сметко- вод­стве­ни­те Стандарди и деловното право.