news
10.08.2022

Аконтација за данок на добивка за месец Јули 2022 година ...

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јули 2022 година е позитивен и изнесува 9,3%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Јули 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даноч ...

Повеќе

Репрезент

scrol to top