ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2021 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

1

Просечна исплатена бруто плата во месецот по работник во РСМ (Соопштение на ДЗС број 4.1.21.07 од 21.01.2021 година.

41.141,00

2

Најниска основица за придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1 x 50%)

20.571,00

3

Придонес за задолжително ПИО на минимална основица (реден број 2 x 18,8%)

3.867,00

4

Придонес за задолжително здраствено осигурување на минимална основица (реден број 2 x 7,50%)

1.543,00

5

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на минимална основица (реден број 2 x 0,5%)

103,00

6

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на минимална основица (реден број 2 x 1,2%)

247,00

НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

7

Највисока основица за сите придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1 x 16)

658.256,00

8

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица (реден 7 x 18,8%)

123.752,00

9

Придонес за задолжително здравствено осигурување на максимална основица (реден број 7 x 7,5%)

49.369,00

10

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 7 x 0,5%)

3.291,00

11

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на максимална основица (реден број 7 x 1,2%)

7.899,00

НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРИДОНЕСИ ЗА САМОВРАБОТЕНИ ЛИЦА

12

Највисока основица за сите придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1 x 12)

493.692,00

13

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица (реден број 12 х 18,8%)

92.814,00

14

Придонес за задолжително здравствено осигурување на максимална основица (реден број 12 x 7,5%)

37.027,00

15

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 12 x 0,5%)

2.468,00

16

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на максимална основица (реден број 12 x 1,2%) (не се пресметува)

-

17

Право на пораст на платите


18

Месечно даночно ослободување при пресметка на плата за 2021 година

8.438,00

НАДОМЕСТОЦИ

19

Дневница за службени патувања во земјата за приватни субјекти (реден број 29 x 8%)

2.211,00

20

Дневница за службени патувања во земјата за буџетски корисници (од 01 Јануари 2021 година)

700

21

Испратнина при одење во пензија за оние кои го применуваат Законот за исплата на плати (реден број 30 x 2)

55.176,00

22

Испратнина при одење во пензија за приватни претпријатија (реден број 29 x 2)

55.262,00

23

Јубилејна награда (реден број 29 x 1)

27.631,00

24

Надомест во случај на смрт на работник (реден број 29 x 3)

82.893,00

25

Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство (реден број 29 x 2)

55.262,00

25.1

Буџетари - Надомест во случај на смрт на работник

30.000,00

25.2

Буџетари - Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство

15.000,00

26

Надомест на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање (15% од реден број 31) податокот за 2021 година ќе биде објавен во месец Февруари 2021

5.617,00

27

Трошоци за исхрана за време на работа (организирана исхрана) - даночно признат расход за цели на данок на добивка (20% од реден број 34)
податокот за 2021 година ќе биде објавен во месец Февруари 2021

5.043,00

28

Регрес за годишен одмор - даночно признат расход за цели на данок на добивка (податокот за регрес на годишен одмор е бруто износ во кој е содржан и персоналниот данок на доход)

16.457,00

28.a

Регрес за годишен одмор

11.052,00

ПОДАТОЦИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

29

Просечна исплатена нето плата за месеците Септември 2020 - Ноември 2020 - Соопштение на ДЗС број 4.1.21.08 од 21.01.2021 година

27.631,00

30

Просечно исплатена нето плата за месец Ноември 2020 - Соопштение на ДЗС број 4.1.21.08 од 21.01.2021

27.588,00

31

Просечна месечна бруто плата по вработен во РМ исплатена во 2019 година - Соопштение на ДЗС број 4.1.20.16 од 20.02.2020

37.446,00

32

Просечна исплатена бруто плата за месеците Септември 2020 - Ноември 2020 - Соопштение на ДЗС број 4.1.21.07 од 21.01.2021

41.236,00

33

Просечна исплатена бруто плата за месец Октомври 2020 година - Соопштение на ДЗС број 4.1.21.07 од 21.01.2021

41.141,00

34

Просечна исплатена нето плата по вработен во Р. Македонија исплатена во 2019 година Соопштение на ДСЗ број 4.1.20.17 од 20.02.2020

25.213,00

35

Минимална Нето плата Бруто 21.776 денари

14.955,00