ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ

Почитувани,

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 116/20 објави ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА на Уредбата со законска сила за СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ за време на вонредна состојба
.

Со измените и дополнувањата:

Се менуваат условите за добивање на финансиска поддршка и тоа:


а) Намалување на вкупните приходи:
 • намалувањето на вкупните приходи намалени за  одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење  во месец април 2020 година, во месец мај 2020 или во месец јуни 2020 година, да изнесува повеќе од 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење остварени во 2019 година
 • за работодавач кој е запишан во соодветен регистар (основан) по месец март 2019 година, вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење  за месец април 2020 година, месец мај 2020 и месец јуни 2020 година да се помали за најмалку 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за одделни еднократни приходи кои непроизлегуваат од редовното работење остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година.
 • За работодавачот  кој  врши  дејност  од  сезонски  карактер,  намалувањето  на просечните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење   за последниот сезонски период од четири месеци споредено со просечните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за сезонскиот период од истите четири месеци во претходната година да изнесува повеќе од 30%;
б) Бројот на вработени кај работодавачот кој побарува  финансиска поддршка, земајќи ги во предвид и вработените преку приватна агенција за вработување за времетраење на субвенционирање  на  исплaта  на  придонеси  од  задолжително  социјално  осигурување
согласно оваа уредба со законска сила и два месеци по нејзиното престанување (заклучно со месец август 2020 година), во однос на бројот на вработени во месец април 2020 година, да не е намален, освен заради:
 1. пензионирање и смрт на работник;
 2. откажување на договорот за вработување од страна на работникот;
 3. откажување на договорот за вработување без отказен рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски;
 4. спогодбено преземање на работник;
 5. престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пресуда и
 6. престанување на важноста на договорот за вработување поради утврдена трајна неспособност за работа.“
в) вкупниот број на вработени кај работодавачот - корисник на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, согласно точката б), да не  е намален заклучно со месец август 2020 година, за повеќе од:
 •  5% кај работодавач кој имал до 50 вработени во месецот за кој користел субвенција;
 • 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 вработени во месецот за кој користел субвенција и
 • 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во месецот за кој користел субвенција и
г) да не исплатува дивиденда на сопствениците, како и да нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност на работодавачот со шифра 102 во Месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН образец) на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот, од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, до денот на исплатата на платата за месец јуни 2020 година.”

Исто така се менува условот за користење на мерката за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економската  криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19,  заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година (14.500) и мерката за субвенционирање за исплата на придонесите истовремено.

Со измените:

Субвенционирање на износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба со законска сила, не може да се оствари доколку работодавачот користи финансиска поддршка заради исплата на плати во износ од најмногу 14.500 денари месечно по работник за месеците април и мај 2020 година согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економската  криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19,  заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, освен работодавачите кои ги вршат дејностите наведени согласно со Националната класификација на дејности - НКД Рев. 2: угостителска дејност (шифра 56 – дејности за подготовка и служење на храна), туризам (шифра 79 – туристички агенции организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив и шифра 55 – објекти за сместување) и транспорт (шифра 49 – копнен транспорт и цевоводен транспорт, шифра 50 – воден транспорт, шифра 51 – воздухопловен транспорт и шифра 52 – складирање и помошни дејности во превозот) кој за 2018 и 2019 година немаат искажано загуба после оданочување и немаат неплатени јавни давачки (данок на додадена вредност, данок на добивка, данок на личен доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, како и акцизи и царини) согласно со објавената Листата на должници на доспеани и неплатени долгови бр. 03/2020 објавена на веб страната на Управата за јавни приходи и заклучно со 29.2.2020 година не доцнел со плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 90 дена од денот на достасаноста, согласно податоците за задолженост од соодветен регистар/биро“.