АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2020 година е 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јануари 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година.