НОВА РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година која изнесува 2,50%.

Врз основа на тоа:

·         Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на
 јавното право, изнесува 12,50% и,

·         Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, изнесува 10,50%.