ПРОГРАМА

ЗА ДВОДНЕВНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ 
НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ БР.4/2019 - 16 ЧАСА