Преглед на коефициенти за ревалоризација на долгорочни средства за 2018 година

Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме коефициентите за ревалоризација за 2018 година со цел да ги информираме непрофитните организации и буџетите и буџетските корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација.
Преглед на коефициенти за ревалоризација за 2018 година (преземи)