АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2019 година е 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Ноември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година.