АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2019 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Мај 2019 година е негативен и изнесува -0,1%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Мај 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година.