ОБЈАВЕНО НА 14.02.2019 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2019 година изнесува 2.6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јануари 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година зголемена за 2.6%.