ОБЈАВЕНО НА 07.03.2019 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2019 година е негативен и изнесува -0,6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Февруари 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година.