ОБЈАВЕНО НА 14.02.2018 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2018 година изнесува 3.3 %. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јануари 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 3.3%

 

ОБЈАВЕНО НА 12.02.2018 ГОДИНА

СООПШТЕНИЕ ОД ИСОС 

Институтот за сметководители и овластени сметководители објави соопштение во кое ги известува сите вршители на сметководствени работи за нивните обврски...

 TEST 2018
1