ОБЈАВЕНО НА 23.04.2018 ГОДИНА

ПРОГРАМА И ТЕМИ ЗА ДВОДНЕВНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ МАЈ-ЈУНИ ТЕМАТСКА ЕДИНИЦА БР.2 

ОБЈАВЕНО НА 23.04.2018

 

 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.18.35 од 23.04.2018 година индексот на просечната...

ОБЈАВЕНО НА 17.04.2018 ГОДИНА

 ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ИСОС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на својата веб страна објави известување за добиена согласност од Министерството за Финансии за одредени акти...

ОБЈАВЕНО НА 10.04.2018 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2018 година изнесува 1.6 %. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Март 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 1.6%

ОБЈАВЕНО НА 16.03.2018 ГОДИНА

АКОНТАЦИЈА НА ПДД ЗА САМОСТОЈНИ ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ И ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ КОИ ЗАПОЧНУВААТ СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

Со измените и дополнувањата на Законот за персоналниот данок на доход „Службен весник на РМ“ бр.190/17, член 97-а став 2, обврзникот кој започнува... 

 

ОБЈАВЕНО НА 08.03.2018 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2018 година изнесува 1.6 %. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Февруари 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 1.6%

 

ОБЈАВЕНО НА 05.03.2018

 

 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.18.15 од 22.02.2018 година индексот на просечната...

ОБЈАВЕНО НА 14.02.2018 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2018 година изнесува 3.3 %. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јануари 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 3.3%

 

ОБЈАВЕНО НА 12.02.2018 ГОДИНА

СООПШТЕНИЕ ОД ИСОС 

Институтот за сметководители и овластени сметководители објави соопштение во кое ги известува сите вршители на сметководствени работи за нивните обврски...

 TEST 2018
1