ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ MAJ 2018

ПОДАТОЦИ ЗА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

1

Просечна исплатена бруто плата во месецот по работник во РМ (Соопштение на ДЗС број 4.1.18.06 од 23.01.2018 година.

34.079,00

2

Најниска основица за придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1x50%)

17.040,00

3

Придонес за задолжително ПИО на минимална основица (реден број 2x18%)

3.067,00

4

Придонес за задолжително здраствено осигурување на минимална основица (реден број 2x7,30%)

1.244,00

5

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на минимална основица (реден број 2x0,5%)

85,00

6

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на минимална основица (реден број 2x1,2%)

204,00

НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

7

Највисока основица за сите придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1x16)

545.264,00

8

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица (реден 7x18%)

98.148,00

9

Придонес за задолжително здравствено осигурување на   максимална основица (реден број 7x7,3%)

39.804,00

10

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 7x0,5%) 

2.726,00

11

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на максимална основица (реден број 7x1,2%)

6.543,00

 НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРИДОНЕСИ ЗА САМОВРАБОТЕНИ ЛИЦА

12

Највисока основица за сите придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1 x 12)

408.948,00

13

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица ( реден број 12X18%)

73.611,00

14

Придонес за задолжително здравствено осигурување на   максимална основица (реден број 12x 7,3%)

29.853,00

15

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 12 x 0,5%)

2.045,00

16

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност ( придонес за вработување ) на максимална основица (реден број 12 x 1,2%) (не се пресметува)

-

17

Право на пораст на платите за месец Јануари 2018 во однос на месец Март 2018

0,00%

18

Месечно даночно ослободување при пресметка на плата  за 2018 година

7.531,00

 

НАДОМЕСТОЦИ

 

19

Дневница за службени патувања во земјата за приватни   субјекти (реден број 29x8%)

1.890,00

20

Дневница за службени патувања во земјата за буџетски корисници (од 16 јули 2010)

0,00

21

Испратнина при одење во пензија за оние кои го применуваат Законот за исплата на плати (реден број 30x2)

47.388,00

22

Испратнина при одење во пензија за приватни претпријатија (реден број 29x2)

47.248,00

23

Јубилејна награда (реден број 29x1)

23.624,00

24

Надомест во случај на смрт на работник (реден број 29x3)

70.872,00

25

Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство (реден број 29x2)

47.248,00

25.1

Буџетари - Надомест во случај на смрт на работник

30.000,00

25.2

Буџетари - Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство

15.000,00

26

Надомест на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање (15% од реден број 31)

5.053,00

27

Трошоци за исхрана за време на работа (организирана исхрана)-даночно признат расход за цели на данок на добивка (20% од реден број 34)

4.586,00

28

Регрес за годишен одмор - даночно признат расход за цели на данок на добивка (податокот за регрес на годишен одмор е бруто износ во кој е содржан и персоналниот данок на доход)

13.906,00

28.a

Регрес за годишен одмор

9.450,00

 

ПОДАТОЦИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

 

29

Просечна исплатена нето плата за месеците Јануари 2018 - Март 2018 Соопштение на ДЗС број 4.1.18.45 од 21.05.2018 година

23.624,00

30

Просечно исплатена нето плата за месец Март 2018 - Соопштение на ДЗС број 4.1.18.45 од 21.05.2018

23.694,00

31

Просечна месечна бруто плата по вработен во РМ исплатена во 2017 година Соопштение на ДЗС број 4.1.18.14 од 22.02.2018

33.688,00

32

Просечна исплатена бруто плата за месеците Јануари 2018 - Март 2018 Соопштение на ДЗС број 4.1.18.44 од 21.05.2018

34.659,00

33

Просечна исплатена бруто плата за месец Март 2018 година - Соопштение на ДЗС број 4.1.18.44 од 21.05.2018 

34.764,00

34Просечна исплатена нето плата по вработен во Р.Македонија исплатена во 2017 година Соопштение на ДСЗ број 4.1.18.15 од 22.02.201822.928,00
 35

Минимална нето плата за 2018 година (до Јуни 2018)

12.008,00