Друштвото за консалтинг РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје објавува:

 О Г Л А С

За пополнување на слободно работно место:

  • 1 (еден) Преведувач - коресподент
 

Кандидатите покрај општите услови за вработување предвидени во Законот за работни односи потребно е да ги исполнуваат следните квалификации:

  • Завршено високо образование (Филолошки Факултет)
  • Одлично познавање на еден странски јазик со предност на деловен англиски јазик (пишување, зборување и превод) како и познавање на деловен германски јазик
  • Одлично познавање на работа со компјутер (Microsoft Office и Internet)
  • Работно искуство најмалку 1 година

Потребни документи:

  • Писмо за интерес
  • Кратка биографија (CV)
  • Копија од уверение за потврда на завршено образование
  • фотографија не постара од шест месеци

Документите да се достават на e-mail: info@rafajlovski.com.mk со назнака за вработување и местото за кое аплицирате или по пошта на адреса ул. Орце Николов бр.190 (п.фах 710)

Одбраните кандидати ќе бидат повикани на интервју и тестирање.

Со избраниот кандидат ќе биде склучен договор за вработување во траење од 12 месеци со можност за продолжување на истиот.

Огласот трае 8 дена од денот на објавувањето.