Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува:

 О Г Л А С

За пополнување на слободни работни места:

 • 1 (еден) Помлад соработник во Ревизија
 •  1 (еден) Овластен сметководител и
 • 1 (еден) Овластен ревизор
 

Кандидатите покрај општите услови за вработување предвидени во Законот за работни односи потребно е да ги исполнуваат следните квалификации:

За работно место Помлад соработник во ревизија:

 • Завршено високо образование (Економски Факултет)
 • Одлично познавање на работа со компјутер (Microsoft Office и Internet)
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Без работно искуство

За работно место Овластен сметководител:

 • Завршено високо образование (Економски факултет)
 • Уверение за овластен сметководител
 • Одлично познавање на работа со компјутер (Microsoft Office и Internet)
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Работно искуство најмалку 5 години во соодветната област
 

За работно место Овластен ревизор:

 • Завршено високо образование (Економски факултет)
 • Лиценца за овластен ревизор
 • Одлично познавање на работа со компјутер (Microsoft Office и Internet)
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Со работно искуство

Потребни документи:

 • Писмо за интерес
 • Кратка биографија (CV)
 • Копија од уверение за потврда на завршено образование
 • фотографија не постара од шест месеци

Документите да се достават на e-mail: info@rafajlovski.com.mk со назнака за вработување и местото за кое аплицирате или по пошта на адреса ул. Орце Николов бр.190 (п.фах 710)

Одбраните кандидати ќе бидат повикани на интервју и тестирање

Огласот трае 14 дена од денот на објавувањето.