Нов износ на минимална плата за период јули 2018 - март 2019 година


Почитувани,

Во „Службен весник на РМ“ бр.126/18 се објави новиот износ на Минимална плата согласно Законот за минимална плата  кој ќе се исплаќа за период јули 2018 заклучно со платата за месец март 2019 година.

Износот на минималната плата во бруто износ изнесува 17.370 денари. Соодветно на тоа износот на мининалната нето плата изнесува 12.165 денари.

 

 Р. бр.

                              Опис

  Стап­ка

         Из­нос

1.

Бру­то пла­та

 

17.370

2.

При­до­не­си за за­дол­жи­тел­но ПИО

18%

3.127

3.

При­до­не­си за за­дол­жи­тел­но здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње

7,3%

1.268

4.

До­пол­ни­те­лен при­до­нес за за­дол­жи­тел­но оси­гу­ру­ва­ње во слу­чај по­вре­да и про­фе­си­о­нал­но за­бо­лу­ва­ње

0,5%

87

5.

При­до­нес за за­дол­жи­тел­но оси­гу­ру­ва­ње во слу­чај на не­вра­бо­те­ност (при­до­нес за вра­бо­ту­ва­ње)

1,2%

208

6.

Вкуп­ни при­до­не­си

27%

4.690

7.

Вкуп­на доп­ла­та на при­до­не­си

 

0

8.

Бру­то пла­та на­ма­ле­на за при­до­не­си (8=1-6-7)

 

12.680

9.

Лич­но ос­ло­бо­ду­ва­ње

 

7.531

10.

Да­ноч­на ос­но­ва за прес­ме­тка на пер­со­на­лен да­нок на до­ход

 

5.149

11.

Пер­со­на­лен да­нок

10%

515

12.

Не­то пла­та (12=1-6-11)

 

12.165