АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2018 година изнесува 2.5%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Септември 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 2.5%.