АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2018 година изнесува 2.6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Октомври 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 2.6%.