ОБЈАВЕНО НА 07.12.2018 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2018 година изнесува 2.7%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Ноември 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 2.7%.