АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Мај 2018 година изнесува 1.8%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Мај 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 1.8%