Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2018 година изнесува 3.3 %. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јануари 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 3.3%