Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2018 година изнесува 1.7%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Април 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 1.7%