Почитувани,


НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018 година која изнесува 3,25%.

Врз основа на тоа:

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право, изнесува 13,25% и,
Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, изнесува 11,25%.