Почитувани,

 

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика просекот на плата што ќе се користи за пресметка на придонесите на плата и максималната и минималната основица во 2018 година изнесува 34.079 денари.

Максимална основица за пресметка на придонеси изнесува
(34.079 x 16= 545.264 денари)

Минимална основица за пресметка на придонеси изнесува
(34.079 x 50% = 17.040 денари)

Напомена: Придонесите за плата остануваат непроменети во однос на 2017 година. 

Напомена: Личното ослободување за 2018 година изнесува 7.531 денари.