Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2017 година изнесува 3.2 %. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Декември 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 3.2%